ดูหน้า

นโยบายการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ WWW.RIANTHONGBANGKOK.COM

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ WWW.RIANTHONGBANGKOK.COM

 

เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ WWW.RIANTHONGBANGKOK.COM ทางเรา (เรา หมายถึง WWW.RIANTHONGBANGKOK.COM) มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ที่เข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์) เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวทางของกฎหมาย ทันทีที่คุณ เข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณได้รับทราบและตกลงยอมรับในแนวทาง/นโยบาย/ข้อกำหนด/มาตรการ ที่เป็นไปตามนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และคุณยอมรับให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณเมื่อ

 1. เมื่อคุณได้เข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราและบริการอื่นใดที่เดี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา
 2. เมื่อคุณได้ติดต่อเราผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม อีเมล
 3. เมื่อคุณทำ หรือขอทำธุรกรรม ซื้อ ขาย จ้างทำของ แลกเปลี่ยนสินค้า หรือ ใช้บริการกับเรา
 4. เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้จากภายนอกกับเราเช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีอีเมล บัญชีผู้ใช้แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม
 5. เมื่อคุณใช้ หรือร้องขอจะใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ภายนอก เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่ง การชำระเงิน
 6. เมื่อคุณได้เข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมต่อกับเรา
 7. เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

 1. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินธุรกรรม ซื้อ ขาย จ้างทำของ แลกเปลี่ยนสินค้า หรือ ใช้บริการกับเรา
 2. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการ ดำเนินการ บริหาร บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดจำความต้องการของคุณ
 3. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการ ตรวจสอบ ยืนยัน ธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
 4. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และเสนอสินค้า บริการ ให้แก่คุณ
 5. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพัฒนาการบริการ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดเห็น การสอบถามข้อมูล
 6. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อระบุตัวตน และตรวจสอบความถูกต้อง
 7. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากคุณหรือในนามของคุณ
 8. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเรากับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสารหรือการแจ้งประกาศแก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว
 9. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
 10. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง แก้ปัญหาบั๊ค (bugs) ในเว็บไซต์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ
 11. วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งแก่คุณ ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวมรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อนามแฝง ชื่อที่ใช้ติดต่อกับเรา
 • ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
 • ชื่อผู้ใช้ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (username)
 • ที่อยู่ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ที่อยู่ที่ติดต่อ
 • ข้อมูลจากการลงทะเบียน ผ่านแพลตฟอร์มสื่อทางสังคม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อายุ เพศ
 • คุกกี้ (คุกกี้ คืออะไร)
 • ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
 • ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ เยี่ยมชม หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้บริการ เยี่ยมชม หรือเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา
 • รายละเอียดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกรรม ซื้อ ขาย จ้างทำของ แลกเปลี่ยนสินค้า หรือ ใช้บริการกับเรา
 • พื้นที่ที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม
 • ข้อมูลของอุปกรณ์ รุ่น หมายเลขประจำเครื่อง ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่น ที่คุณเข้าใช้บริการ เยี่ยมชม หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้บริการ เยี่ยมชม หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อทางสังคม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณส่งให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

 


16 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 2131 ครั้ง